Amazon Web Services – Často kladené otázky

Čo sú služby Amazon Web Services?

Služba Amazon Web Services (AWS) je zabezpečená platforma cloudových služieb, ktorá ponúka vysoký výpočtový výkon, databázové úložisko, hosting a ďalšie funkcie, ktorých zmyslom je pomôcť organizáciám rásť a rozvíjať sa.
Zistite viac o službe AWS. Ak nemáte skúsenosti so službami AWS alebo si chcete prehĺbiť svoje znalosti o týchto službách, pozrite si úvodné videá AWS, laboratóriá a prípadové štúdie neziskových organizácií.

Čo je Kreditný program AWS pre neziskové organizácie?

Kreditný program spoločnosti AWS pre neziskové organizácie poskytuje propagačné kredity spoločnosti AWS, ktorých zmyslom je umožniť neziskovým organizáciám implementovať cloudové riešenia k napĺňaniu ich cieľov a poslania bez nutnosti investovať do obstarania fyzickej infraštruktúry.
V spolupráci s programom TechSoup Slovensko udelí spoločnosť AWS oprávneným organizáciám počas fiškálneho roka (od 1. júla to 30. júna) grant vo výške 2 000 USD vo forme AWS kreditoch. Organizácie môžu tieto kredity využiť na úhradu poplatkov za používanie cloudových služieb AWS na požiadanie, dostupných podľa regiónov. AWS kredity sa nedajú použiť na úhradu služieb ako Amazon EC2 Reserved Instances (Predplatené inštancie), Amazon Mechanical Turk (Ľudská pracovná sila), AWS Marketplace, Amazon Route53 (registrácia alebo prenos domény) alebo na úhradu akéhokoľvek poplatku vopred za akúkoľvek službu.
Spoločnosť AWS umožňuje neziskovým organizáciám vyhnúť sa veľkým investíciám do hardvérového vybavenia a neplytvať časom a zbytočným úsilím pri jeho správe. Organizácie naopak získajú správny typ a objem výpočtovej sily, ktorú potrebujú pre svoje efektívne fungovanie, čo im umožní zamerať sa výlučne na napĺňanie svojich cieľov a poslania.

Prezrite si aktivity, ktorá vyvíja spoločnosť Amazon Web Services globálne s cieľom pomôcť neziskovému sektoru.

Je moja organizácia oprávnená zúčastniť sa kreditného programu AWS pre neziskové organizácie?

Navštívte stránku Amazon Web Services – Pravidlá a podmienky , kde zistíte viac o oprávnenosti vašej organizácie zúčastniť sa tohto programu.

Čo je Amazon Free Tier?

Spoločnosť AWS ponúka okrem Kreditného programu AWS pre neziskové organizácie aj skúšobnú verziu Amazon Free Tier zadarmo pre všetkých nových klientov po dobu 12 mesiacov od prvej registrácie. Služba AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) nie je súčasťou Kreditného programu AWS. Noví klienti môžu v rámci tejto ponuky získať prístup k istým službám spoločnosti AWS a využívať ich až do určitého limitu úplne zadarmo. Služba AWS Free Tier je dostupná iba pre jeden AWS účet v rámci jednej organizácie.

Spoločnosť AWS odporúča potenciálnym záujemcom o grant zaregistrovať sa najprv do služby AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) a až potom požiadať o grant. Dôležitá poznámka: udelené AWS kredity neobnovujú 12-mesačné obdobie prístupu k službe AWS Free Tier (skúšobnej verzii zadarmo).

Väčšina organizácií spravidla použije obe možnosti, Kreditný program spoločnosti AWS pre neziskové organizácie aj službu AWS Free Tier (skúšobnú verziu zadarmo). Táto kombinácia umožní neziskovým organizáciám využívať cloudovú infraštruktúru AWS na báze predplatených služieb na hosťovanie webových stránok a získavanie finančnej pomoci na nákup softvéru, úschovu a analýzu dát a na vývoj nových systémov.

Prečo ku žiadosti o tento grant potrebujem AWS účet?

Príjemcovia služby a grantu musia disponovať platným účtom AWS ID s názvom organizácie uvedeným v položke Názov účtu (Account Name), aby mohli požiadať o AWS kredity vo forme grantu.
Ak vaša organizácia nemá platný AWS účet, musí sa najprv zaregistrovať a vytvoriť si vlastný AWS účet a až potom požiadať o grant.
K vytvoreniu AWS účtu je potrebná platobná karta.

Ako dlho môžem používať AWS kredity?

AWS kredity sú platné iba 12 mesiacov od okamihu ich pripísania do účtu AWS. Pokiaľ nie sú použité v lehote do 12 mesiacov, ich platnosť vyprší.

Čo sa stane, ak použijem všetky svoje kredity alebo ich platnosť vyprší?

Po uplynutí 12 mesiacov alebo po uplatnení všetkých AWS kreditov budú ďalšie použité služby účtované podľa štandardných sadzieb z platobnej karty spojenej s vaším účtom AWS.
Spoločnosť AWS odporúča organizáciám využiť monitorovaciu službu Amazon CloudWatch k nastaveniu upozornení na fakturáciu (Billing alert), ktoré vás upozorní na vzniknuté platobné záväzky a umožní sa tak vyhnúť nečakaným finančným výdavkom.

Môžem si požiadať o obnovenie grantu po prvom roku?

Áno. Organizácie môžu požiadať o grant v spolupráci s programom TechSoup Slovensko počas fiškálneho roka (od 1. júla to 30. júna) a získať tak nové AWS kredity.

Môže sa stať, že moja žiadosť o grant bude zamietnutá až po zaplatení administratívneho poplatku?

Nie. Podať žiadosť o grant, a teda zaplatiť administratívny poplatok, bude umožnené iba tým organizáciám, ktoré sú oprávnené na získanie grantu.